ประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2561

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานฉะเชิงเทรา
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2561 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง


เทศบาลเมืองพระประแดง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอ พระประแดง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอพระประแดง และประชาชนชาวพระประแดง จัดงาน “ประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2561” ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2561 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เพื่อเป็นการสืบทอดอนุรักษ์ฟื้นฟู ส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจของคนในท้องถิ่นตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองพระประแดง ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่อไป

ได้มีการจัดงานแถลงข่าว “ประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2561” ณ อุทยานประวัติศาสตร์ป้อมแผลงไฟฟ้า เทศบาลเมืองพระประแดง เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

ชมการแสดงชุด “วิถีชีวิตชุมชนชาวรามัญพระประแดงภายใต้พระบารมี”

โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวถึงความพร้อมในการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง

นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง

นายวรณัฐ หนูรอด นายอำเภอพระประแดง กล่าวถึงความพร้อมและการสนับสนุนของอาเภอพระประแดง

นายขจรฤทธิ์ ขวัญมงคล รองผู้อานวยการสานักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฉะเชิงเทรา กล่าวถึงการสนับสนุนการจัดงาน “ประเพณีสงกรานต์ พระประแดง ประจำปี 2561”

พ.ต.อ.สุทธิโรจน์ ไกรวชิรสิทธิ์ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพระประแดง กล่าวถึงความสงบเรียบร้อยและความสะดวกความปลอดภัยด้านการจราจร

แขกผู้มีเกียรติ ร่วมรดน้ำขอพร และร่วมชมสะบ้ารามัญ

งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง เดิมเรียกว่า “สงกรานต์ปากลัด” เป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีศิลปวัฒนธรรมซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ โดยหัวใจของงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง คือ การจัดขบวนแห่นางสงกรานต์และหนุ่มลอยชาย การฟื้นฟูสืบสานการละเล่นพื้นบ้าน “สะบ้ารามัญ” วัฒนธรรมการแต่งกาย และวิถีชีวิตของชาวมอญ (ชาวไทยเชื้อสายรามัญ) สาหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

– การประกวดนางสงกรานต์ และประกวดหนุ่มลอยชาย

– พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำาขอพรผู้ใหญ่

– การกวนกาละแม ของดีเมืองพระประแดง

– ชิมข้าวแช่ชาวมอญ

– การละเล่นสะบ้า (สะบ้าบ่อน สะบ้าทอย)

– การแสดงทะแยมอญ ของชาวไทยรามัญ

– ขบวนแห่รถสงกรานต์พระประแดง ขบวนแห่รถบุปผชาติ

– ขบวนแห่นก – แห่ปลา

– การแสดงแสง สี ณ โบราณสถานประวัติศาสตร์ป้อมแผลงไฟฟ้า

– กิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์

นางสาวปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง ผู้อำนวยการสานักงาน ททท.สานักงานฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การร่วมจัดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2561 ครั้งนี้ว่า งานประเพณีสงกรานต์เมืองพระประแดงถือเป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายมอญ ที่อาศัยอยูใน “เมืองนครเขื่อนขันธ์” หรือเมืองพระประแดง ซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่และสืบทอดกันมายาวนาน จึงเป็นหลักประกันว่า งานสงกรานต์พระประแดงในแต่ละปีจะมีความยิ่งใหญ่ตระการตา และมีเสน่ห์ในศิลปวัฒนธรรม สมกับที่ได้รับยกย่องให้เป็นงานประเพณีวัฒนธรรมระดับชาติ ให้สมกับ “ถิ่นสาวงามเมืองมอญ นามนครเขื่อนขันธ์”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
กองการศึกษา เทศบาลเมืองพระประแดง โทร. 0 2463 4841
และที่ Call Center 1672

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานฉะเชิงเทรา
203 ถนนหน้าเมือง ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0 3851 4009
โทรสาร 0 3851 4008
www.facebook.com/tatchachoengsao E – mail : tatchoengsao@tat.or.th

You may also like...